top of page

מדיניות פרטיות מערכת Tribu

מועד עדכון אחרון: 3 לנובמבר 2020

ברוכים הבאים ל–Tribu ,האתר, מערכת הניהול (להלן: "המערכת").

אנחנו מתייחסים בכבוד רב לפרטיותכם, ועל כן חשוב לנו להבהיר לכם את היקף המידע הנאסף אודותיכם, השימושים שיתכן וייעשו בו וזכויותיכם ביחס אליו.

הרשיון לשימוש במערכת ניתן לשנה מלאה מיום פתיחת החשבון, ויוארך בהתאם להסכמות בין הארגון לבין חברת טריביו או באופן אוטומטי, לפי העניין.

 

כללי

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש האמורים, ומצטבר אליו.

המערכת אוספת עליכם שני סוגי מידע:

 • האחד – כללי שאינו מזהה באופן אישי, דוגמת מידע סטטיסטי מצטבר, כגון אופן השימוש שלכם במערכת, הדפדפן בו אתם עושים שימוש, משך הזמן שאתם במערכת, כתובת האינטרנט (Address IP )ממנה אתם גולשים באינטרנט.

 • השני – מטבע הדברים, נאסף אודותיכם במערכת אף מידע אישי ורגיש, שברובו נמסר למערכת על ידיכם לשם קבלת פעילויות ההתנדבות המוצעות לכם. לדוגמא: אמצעי זיהוי ככל שעשיתם בהם שימוש, הפרטים הנמסרים על ידיכם בעת ההרשמה (כגון שמכם, גילכם, כתובתם וכדומה), היסטורית ההתקשרויות באמצעות המערכת, דוגמת הפעילויות וההתנדבויות בהם אתם משתתפים, פרטי ההתקשרות שלכם עם מנהלי ההתנדבויות שלכם וכדומה.

רישום לשירותים

בעת הרישום לשירותים שמציעה המערכת, הינכם מתבקשים למסור פרטים אישיים מזהים. כמובן שאינכם חייבים להרשם כלל לשירותים או שאינכם חייבים למסור את כל המידע, אולם ככל שלא תמסרו מידע רלוונטי ו/או מזהה נכון או מתאים, רמת השירות שתקבלו מהמערכת ומהמנהלי ההתנדבות תיפגע בהכרח. מנהל התנדבות שלא ידע את שמכם, לא יוכל לתקשר איתכם באופן אפקטיבי.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף ייעשה על מנת –

 • לאפשר לכם להשתמש בשירותים שונים במערכת, לקבוע מועדי התנדבות, לוודא את התאמת ההתנדבויות אליכם ולהיפך

 • לייצר הצעות התנדבות מותאמות

 • לזהות אתכם באופן אוטומטי

 • לשם משלוח עדכונים ותזכורות על התנדבויות ושירותים אחרים אותם הזנתם במערכת.

 • לשם יצירת אזורים אישיים במערכת בהם ישמרו נתוניכם האישיים ותוכלו לבצע פעולות אישיות במערכת, אם וככל שיהיו קיימים כאלו.

 • לבטל, להוסיף, לשנות, לשפר ולהעשיר את השירותים, והתכנים המוצעים במערכת.

 • לשם פניות אליכם, המתבססות על ניתוחי המידע שנמצא במערכת למול נתוניכם האישיים שהעליתם למערכת או היסטורית השימוש שלכם במערכת, והכל לשם משלוח הצעות להתנדבויות ופעילויות לפי מנגנוני ההתאמה ולפי דעתו של מנהל ההתנדבות לצורך יצירת קשר עימכם, ככל שיעלה הצורך.

 

מסירת מידע לצד שלישי

ביחסים עם המערכת, הן ביחס למסמך זה והן ביחס לכל תנאי רלוונטי אחר החל בין הצדדים, מנהל התנדבות יחשב כצד קשור ולא כצד שלישי ומובהר כי מנהל ההתנדבות יקבל באופן גלוי את כל המידע של המתנדב המתייחס אל אותו מנהל התנדבות, המידע לא יימסר לגורם אחר.

המערכת לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיכם האישיים והמידע המזהה אתכם באופן אישי שנאסף אודותיכם אלא במקרים המפורטים להלן:

 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין המערכת שתחייב חשיפת פרטיך או במקרי הפרת תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות וכל הסכם אחר עם המערכת ומי מטעמה;

 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לרשויות החוק;

 • אם המערכת תימכר או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות המערכת לתאגיד כלשהו -וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות המערכת עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו;

 • אם המערכת תסבור לפי מיטב שיקול דעתה, כי מסירת המידע האמור נדרשת על מנת להקטין נזק מכל מין וסוג שהוא שיגרם למערכת, ו/או לכל צד שלישי אחר תעביר את המידע לרשויות החוק.

 

מידע שאינו מזהה אישית ומידע סטטיסטי אינו נשמר בסודיות ועשוי לשמש לטובת צרכים מחקריים, שיפור השירות, שיווק השירות ועוד.

 

Cookies

המערכת ו/או האתר של טריביו משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולה השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש במערכת, לאימות פרטים, כדי להתאים את המערכת להעדפותיך האישיות, לצורכי אבטחת מידע וכיוצא בזה. עוגיות הן קבצי טקסט שנוצרים על ידי מחשבכם לפי הוראות המערכת ו/או מי מטעמו. חלקן זמני וחלקן קבוע.

ברוב הדפדפנים קיימת אפשרות להימנע מהפעלת הקוקיות באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן או למחקן, ואתם רשאים לבחור באפשרות זו. עם זאת, ביטול העוגיות במחשבכם עלול לגרוע ו/או לפגוע בשירותים אותם אתם מקבלים מהמערכת, בתוצאותיהם ו/או בהתאמתם לרצונכם.

 

הצעות התנדבות של צדדים שלישיים

המערכת עשויה לכלול הצעות התנדבות, בין אם של מפעילת המערכת ובין אם של גופים אחרים המנהלים מתנדבים. ככל שמקור ההצעות אינו במערכת אלא בגופים המנהלים מתנדבים, הרי שהמערכת אינה אחראית לתכני אותן הצעות, לפעילויות ההתנדבות המוצעות בהן ולקיומן.

 

אבטחת מידע

המערכת מיישמת מערכות ונהלים עדכניים ומחמירים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, אנו איננו יכולים להתחייב שהמערכת ו/או השירותים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי- מורשית למידע המאוחסן בהם או שינויו באמצעות גישה שכזו.

 

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ,כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהורשה בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. ככל שקיים בידינו מידע שכזה שברצונכם לעדכן, לשנות או למחוק, אנא פנו אלינו באמצעות הדוא"ל office@we-tribu.com. כיוון שהמידע שבידינו עשוי לשמש לצורך פניה אישית אליכם, אתם זכאים על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בפנייה במייל או בפנייה לתמיכה שהמידע המתייחס אליכם יימחק ממאגר המידע ואנו נכבד פניה זו.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, יעודכן התאריך הקבוע מעלה, ובתחתית העמוד תכלל הפניה לנוסח הקודם של המדיניות. המשך פעולה כלשהי במערכת לאחר שינוי מדיניות הפרטיות משמעו באופן חד משמעי כי הינכם מסכימים למדיניות המעודכנת, ואם אינכם מסכימים לה – אנא אל תבצעו פעולה כלשהי במערכת לאחר עדכונה.

 

למען הסר ספק, מטעמי נוחות מסמך זה נכתב בלשון זכר, אך פונה לשני המינים כאחד.

 

יצירת קשר

אם יש לך שאלות לגבי תנאים אלו, אנא פנה אלינו.

office@we-tribu.com

bottom of page